ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬา "เขลางค์นครเกมส์"

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์ "
การประชุม ครั้งที่ 1 /2560
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 12 ก.ค. 2560  เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง