ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม การแข่งขัน เขลางค์นครเกมส์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดประชุม การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
" เขลางค์นครเกมส์ "
เพื่อสรุป และมอบหมายหน้าที่ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 24 ก.ค. 2560  เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา