ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2-2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 2/2560
เพื่อแจ้งการดำเนินงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดย นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม

วันที่ : 25 ก.ค. 2560  เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง