ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อม พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560
เพื่อวิเคราะห์ และวางแผนการจัดงาน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 1 ส.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง