ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม กีฬาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”
ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการเปิดการประชุม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 “เขลางค์นครเกมส์”

วันที่ : 4 ส.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง