ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม พิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาดีเด่น 2/2560

รายละเอียด : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 4 ส.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง