ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ดำเนินการตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560
(สำหรับผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
เพื่อตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูลผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
-ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4
-ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ,
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2-4

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
-ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น.
-คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4
-ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.
-คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2-4

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
-ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น.
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 -ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ 5

วันที่ : 9 ส.ค. 2560  เวลา : 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง