ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ

วันที่ : 14 ส.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง