ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์

รายละเอียด : งานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" การประชุมครั้งที่ 2/2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกีฬาในแต่ละชนิด ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 16 ส.ค. 2560  เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง