ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด : ชมรม TO BE NUMBER ONE และชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ฒ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ มีแนวปฏิบัติในการช่วยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำความรู้ประสบการณ์ไปบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ : 16 ส.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่