ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มรภ.

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 2 /2560


วันที่ : 18 ส.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์