ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560

รายละเอียด :
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ดำเนินการตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560
(สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น และผู้กู้รายใหม่)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560
วันที่ 19 สิงหาคม 2560
-ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
-ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. คณะครุศาสตร์ ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2560
-ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. -มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. -ผู้กู้รายใหม่ ทุกคน ทุกคณะ

วันที่ : 19 ส.ค. 2560  เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง