ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

รายละเอียด : วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายบรรจงสมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ : 20 ส.ค. 2560  เวลา : 08.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง