ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ
"ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 - 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
LPRU RSC : LAmpang Rajabhat University Road Safety Camp 4.0
โดยได้รับเกียตริจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และได้มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และจัดฐานกิจกรรม
1. สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง
2. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
3. EMS โรงพยาบาลลำปาง
4. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
5. หน่วยกู้ภัยอัมรินทร์
6. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด

วันที่ : 24 ส.ค. 2560  เวลา : 12.30 - 17.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง