ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : วันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE ของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณพนม จอมอินตา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ : 2 ก.ย. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง