ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : พิธีปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
อันได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
- วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
- โรงเรียนลำปางกัลยาณี
- โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่ : 3 ก.ย. 2560  เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง