ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2560
เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมาย
โดย นายบรรจง สมศรี เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 7 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง