ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน

รายละเอียด : ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ยินดีต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ
คณะจากชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดยคุณอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ:พงศ์พิสิฐ บุญยืน

วันที่ : 14 ก.ย. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง