ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดให้มีการรับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน (รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่นและรายใหม่) วันที่ 4 ตุลาคม 2560 -ภาคเช้า 08.30 -12.00 น. คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ -ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น. คณะมนุษย์ศาสตร์ ,เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 5 ตุลาคม 2560 -ภาคเช้า 08.30 -12.00 น. ผู้กู้รายใหม่ ทุกคณะ -ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ : 4 ต.ค. 2560  เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง