ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต รวมพลังเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ : 10 ต.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอื้องสายส่องแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่