ประวัติความเป็นมา


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ.2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ.2519 วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิด สอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครู สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา ในปี พ.ศ.2529 วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้น ได้มีการประสานการดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ต่อมากลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 และ วิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ว่า"สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏลำปาง"ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547" ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น " มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"(Lampang Rajabhat University) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีส่วนราชการ คือ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุน การจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมคือสำนักกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเทียบเท่ากองตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2538 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ.2547 ต่อมา สถาบันราชภัฏลำปาง ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2548และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานอธิการบดีประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีกองงานในสังกัดอยู่ 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และ กองพัฒนานักศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ 1/2550 วันที่ 13 มกราคม 2550 ได้กำหนดบัญชีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 - 2552 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็น 3 งาน ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ