ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงรายละเอียดการจ้างเหมาทำอาหาร
วันที่ : 2018-05-25   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต #5
วันที่ : 2018-05-25   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 1-2561
วันที่ : 2018-05-21   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุน กยศ. ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 2018-05-18   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการเปิดซองงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา 2561
วันที่ : 2018-05-16   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเฟรนคอนเนอร์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 2018-05-09   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ
วันที่ : 2018-05-25   เวลา : -
สถานที่ : ณ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
วันที่ : 2018-05-01   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
วันที่ : 2018-04-30   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
บันทึกเทป รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง ครั้งที่ 28/61 ,29/61
วันที่ : 2018-04-25   เวลา :
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย #3
วันที่ : 2018-04-24   เวลา :
สถานที่ : ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับรูปหมู่บัณฑิต 2560
วันที่ : 2018-04-24   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1-2561
วันที่ : 2018-04-22   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
วันที่ : 2018-04-20   เวลา :
สถานที่ : ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 2/2561
วันที่ : 2018-04-19   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2561
วันที่ : 2018-04-19   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนาศึกษา
วันที่ : 2018-04-03   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ สงกรานต์ปลอดภัย ไร้หมอกควัน
วันที่ : 2018-04-08   เวลา : 06.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ #12
วันที่ : 2018-03-29   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประชารัฐ แกนหมุนลุ่มน้ำวัง
วันที่ : 2018-03-26   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศาลาประชารัฐริมน้ำแม่จาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตามและจัดส่งเอกสาร กยศ.
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานหอพัก
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมการดำเนินงาน องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย
วันที่ : 2018-03-14   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 2018-03-12   เวลา : 12 มีนาคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม Focus Group เตรียมความพร้อมโครงการ เดิน-วิ่ง
วันที่ : 2018-03-08   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก น.ศ. ขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
วันที่ : 2018-03-07   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมบริจาคโลหิต "CP Blood Donation Day"
วันที่ : 2018-03-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2018-03-04   เวลา :
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2018-02-28   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
วันที่ : 2018-02-27   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2 / 2561
วันที่ : 2018-02-26   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมการถ่ายทำและสัมภาษณ์รายการถนนปลอดภัย ช่อง7
วันที่ : 2018-02-26   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณแยกทุ่งบ่อแป้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
รับมอบการเป็นเจ้าภาพสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
วันที่ : 2018-02-25   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
ประมวลภาพกิจกรรม
สัมมนาาภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ #24
วันที่ : 2018-02-23   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมเดินขบวนรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
วันที่ : 2018-02-22   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2018-02-21   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา "กาสะลองเกมส์"
วันที่ : 2018-02-17   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางม หาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพแข่งขัน อ.พ.ร. สัมพันธ์
วันที่ : 2018-02-16   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 2561
วันที่ : 2018-02-14   เวลา :
สถานที่ : ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมวางพวงมาลาพระยาสุลวะลือไชยสงคราม พ่อเจ้าทิพย์ช้าง
วันที่ : 2018-02-15   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว
ประมวลภาพกิจกรรม
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561
วันที่ : 2018-02-08   เวลา :
สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมหอพักเครือข่าย ม.ราชภัฏลำปาง 1/2561
วันที่ : 2018-02-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 4 ปี 2561
วันที่ : 2018-02-03   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ #30
วันที่ : 2018-02-02   เวลา :
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ม.ราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2018-02-01   เวลา : 16.30 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
วันที่ : 2018-01-30   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการรวมพลคนกู้ภัย 2561
วันที่ : 2018-01-29   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 10 ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ #30
วันที่ : 2018-01-29   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3. ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินTOBENUMBERONE
วันที่ : 2018-01-28   เวลา :
สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง
วันที่ : 2018-01-24   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
วันที่ : 2018-01-24   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
สัมภาษณ์ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2018-01-24   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2018-01-24   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"
วันที่ : 2018-01-24   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประมวลภาพกิจกรรม
จับสลากรับหมายเลขลงเลือกตั้ง นายก อนศ. 61
วันที่ : 2018-01-19   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 2018-01-19   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2561
วันที่ : 2018-01-18   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1-2561
วันที่ : 2018-01-17   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1-2561
วันที่ : 2018-01-16   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ : 2018-01-13   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ ลานเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2560
วันที่ : 2018-01-09   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2-2560
วันที่ : 2018-01-06   เวลา : 08.30
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันที่ : 2018-01-04   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ (ชั้น 1) อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพระราชทาน
วันที่ : 2017-12-27   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสาร
วันที่ : 2017-12-27   เวลา :
สถานที่ : ณ ด่านตรวจยาเสพติด อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตามและจัดส่งเอกสาร กยศ.
วันที่ : 0000-00-00   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กยศ. ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 0000-00-00   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 4/2560
วันที่ : 2017-12-23   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การชี้แจงแนวทางการสร้างเครือข่ายกำลังสำรอง มทบ.32
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4-2560
วันที่ : 2017-12-13   เวลา : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบริซฮิลล์เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
วันที่ : 2017-12-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ : 2017-12-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-12-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ : 2017-12-02   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 2-2560
วันที่ : 0000-00-00   เวลา :
สถานที่ : ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการลดหวาน ห่างไกลโรค
วันที่ : 2017-11-29   เวลา : 12.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 2017-11-27   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปผลพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 3-2560
วันที่ : 2017-11-24   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 2-2560
วันที่ : 2017-11-21   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
17 พ.ย. 60 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.
วันที่ : 2017-11-17   เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.
วันที่ : 2017-11-16   เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-11-15   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3-2560
วันที่ : 2017-11-13   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปี 60
วันที่ : 2017-11-07   เวลา : 12.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดพื้นที่เตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 2017-11-03   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณโดยรอบ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนาม (MOU) ราชภัฏลำปางห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง
วันที่ : 2017-11-01   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจ้างงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 1/2560
วันที่ : 2017-10-30   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
วันที่ : 2017-10-27   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
วันที่ : 2017-10-24   เวลา : 19.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจง นศ.ช่วยงานพระราชพิธีพระราชถวายพระเพลิง
วันที่ : 2017-10-24   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช
วันที่ : 2017-10-23   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมงานสืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน
วันที่ : 2017-10-21   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-10-20   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-10-18   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 2017-10-17   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญา ม.ราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 2017-10-16   เวลา : -
สถานที่ : ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
วันที่ : 2017-10-17   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2560
วันที่ : 2017-10-16   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
วันที่ : 2017-10-12   เวลา :
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2017-10-12   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-10-12   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙
วันที่ : 2017-10-11   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2017-10-10   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
วันที่ : 2017-10-10   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอื้องสายส่องแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการเจ้าของหอพัก
วันที่ : 2017-10-10   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
แถลงข่าวเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45
วันที่ : 2017-10-06   เวลา : -
สถานที่ : ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพิราลัย เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
วันที่ : 2017-10-05   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอนุสาวรีย์มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน
วันที่ : 2017-10-04   เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินหวาน
วันที่ : 2017-10-03   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเฟรนคอร์นเนอร์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมกีฬา
วันที่ : 2017-09-30   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
ค่ายกิจกรรม เติมตำรา ปัญญาปฏิบัติศึกษาการพัฒนาชุมชน
วันที่ : 2017-09-30   เวลา : -
สถานที่ : ณ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม คณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 1-2560
วันที่ : 2017-09-27   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การพิจารณาสัมภาษณ์ ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ รอบที่ 2 2560
วันที่ : 2017-09-27   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
วันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ : 2017-09-20   เวลา :
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเดินรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ำวัง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”
วันที่ : 2017-09-27   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รัชกาลที่ 9
วันที่ : 2017-09-27   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ปีที่4
วันที่ : 2017-09-22   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทยปลอดเหล้าบุหรี่
วันที่ : 2017-09-21   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่
วันที่ : 2017-09-20   เวลา : 12.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามข้อตกลง การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
วันที่ : 2017-09-18   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ Open House (5 ส.) หอพักนักศึกษา
วันที่ : 2017-09-18   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลง ( MOU) การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร
วันที่ : 2017-09-14   เวลา : -
สถานที่ : -
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4
วันที่ : 2017-09-12   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน
วันที่ : 2017-09-14   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลโครงการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560
วันที่ : 2017-09-13   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4
วันที่ : 2017-09-12   เวลา :
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2560
วันที่ : 2017-09-07   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 2017-09-06   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2017-09-03   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2017-09-02   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลโครงการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560
วันที่ : 2017-09-01   เวลา : 10.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 2017-08-30   เวลา : 17.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560
วันที่ : 2017-08-24   เวลา : 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
วันที่ : 2017-08-24   เวลา : 12.30 - 17.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ : 2017-08-20   เวลา : 08.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ สวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560
วันที่ : 2017-08-19   เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มรภ.
วันที่ : 2017-08-18   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ : 2017-08-16   เวลา : -
สถานที่ : ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-08-16   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2017-08-14   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
วันที่ : 2017-08-12   เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วันที่ : 2017-08-11   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ตรวจสอบและรับเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 1/2560
วันที่ : 2017-08-09   เวลา : 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานสืบสานงานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่"
วันที่ : 2017-08-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน" 2560
วันที่ : 2017-08-06   เวลา :
สถานที่ : ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560
วันที่ : 2017-08-04   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม พิจารณาคุณสมบัตินักกีฬาดีเด่น 2/2560
วันที่ : 2017-08-04   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม กีฬาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
วันที่ : 2017-08-04   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อม พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
วันที่ : 2017-08-01   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งานบริจาคโลหิต สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
วันที่ : 2017-07-26   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-07-27   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2-2560
วันที่ : 2017-07-25   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ : 2017-07-25   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม การแข่งขัน เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-07-24   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม ชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2560
วันที่ : 2017-07-22   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 6/2560
วันที่ : 2017-07-19   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาถวายเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)
วันที่ : 2017-07-18   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬา "เขลางค์นครเกมส์"
วันที่ : 2017-07-12   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณายกเว้นค่าบำรุงรการศึกษา สำหรับนักกีฬา
วันที่ : 2017-07-11   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมกรรมการติดตามตรวจสอบเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ : 2017-07-07   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม
วันที่ : 2017-07-07   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมย่อย งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ : 2017-07-07   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดกาดเมฆ วัดกาดเมฆ ต.ชมพู
วันที่ : 2017-07-06   เวลา :
สถานที่ : ณ วัดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 2017-07-05   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2017-07-05   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล
วันที่ : 2017-07-05   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2017-07-04   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลั
ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักศึกษาครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 รอบ3
วันที่ : 2017-06-30   เวลา :
สถานที่ : ณ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
วันที่ : 2017-06-27   เวลา :
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้ารับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด
วันที่ : 2017-06-26   เวลา :
สถานที่ : ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-06-25   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-06-23   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-06-21   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-06-19   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
15 มิ.ย. 60 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2017-06-15   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกีฬา ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 30
วันที่ : 2017-06-14   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2560
วันที่ : 2017-06-13   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-06-12   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
วันที่ : 2017-06-11   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2017-06-08   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2560
วันที่ : 2017-06-07   เวลา : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาทำอาหาร
วันที่ : 2017-06-01   เวลา : 10.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนฯ
วันที่ : 2017-05-31   เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยเปล้าเหล้า และบุหรี่
วันที่ : 2017-05-30   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปางอุบล วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน งานนักศึกษาวิชาทหาร จ.อุตรดิตถ์
วันที่ : 2017-05-25   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่1/2560
วันที่ : 2017-05-24   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งขันกีฬา ทะเลแก้วเกมส์
วันที่ : 2017-05-23   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
วันที่ : 2017-05-23   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการให้บริการของบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 2017-05-23   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน
วันที่ : 2017-05-19   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน "สานพลังลดอบายมุขสร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง"
วันที่ : 2017-05-19   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารวิบุลพล 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"ฯ
วันที่ : 2017-05-16   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 2017-05-18   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยสัยพิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์
วันที่ : 2017-05-13   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการแข่งขันกีฬา สโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8
วันที่ : 2017-05-11   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 3-2560
วันที่ : 2017-05-08   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
วันที่ : 2017-05-08   เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2017-05-06   เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2017-04-28   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
วันที่ : 2017-04-28   เวลา : -
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีฌาปนกิจศพ แม่อุ้ยตอง สมศรี
วันที่ : 2017-04-27   เวลา : -
สถานที่ : ณ สุสานบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำไต้ จ.พะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระและพิธีสระเกล้าดำหัว
วันที่ : 2017-04-28   เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์
วันที่ : 2017-04-26   เวลา : -
สถานที่ : ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ไปร่วมวางพวงมาลาพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ : 2017-04-25   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ แม่อุ้ยตอง สมศรี
วันที่ : 2017-04-24   เวลา : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ : 2017-04-19   เวลา : -
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-04-10   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต ปี59
วันที่ : 2017-04-10   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2
วันที่ : 2017-04-09   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1-2560
วันที่ : 2017-04-07   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์
วันที่ : 2017-04-07   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 2017-04-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปั่นตามรอยพ่อ #2
วันที่ : 2017-04-05   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา เขลางค์รครเกมส์
วันที่ : 2017-04-04   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ #29
วันที่ : 2017-04-03   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา ลำปางอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "พลบดีเกมส์"
วันที่ : 2017-04-01   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2017-04-03   เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์ 2/2560
วันที่ : 2017-03-30   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเจ้าคุณพระเทพปริยัติมงคล"
วันที่ : 2017-03-29   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-03-27   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2017-03-25   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์แะสังคมศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
วันที่ : 2017-03-24   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปผลพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2017-03-22   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน”
วันที่ : 2017-03-22   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2017-03-17   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการออกแบบเสื้อกิจกรรมของนักศึกษา
วันที่ : 2017-03-17   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ
วันที่ : 2017-03-15   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มรภ. ลป. ร่วมกิจกรรม " ซีพีทำดี บริจาคโลหิต"
วันที่ : 2017-03-15   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 2017-03-14   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-03-14   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ "ราชภัฏลำปางพิชิดภัย ห่างไกลยาเสพติด"
วันที่ : 2017-03-13   เวลา : 18.30. - 16.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 2017-03-10   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเฟรนคอร์นเนอร์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักศึกษาครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 รอบ2
วันที่ : 2017-03-10   เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมเยือน ประธานประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
วันที่ : 2017-03-09   เวลา : เวลา 10.00 น.
สถานที่ : ณ บ้านพัก หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง
ประมวลภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต
วันที่ : 2017-03-08   เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2560
วันที่ : 2017-03-07   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การปฏิรูปยุทธศาสตร์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
วันที่ : 2017-03-07   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต 2559
วันที่ : 2017-03-06   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 2-2560
วันที่ : 2017-03-02   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้ง23
วันที่ : 2017-03-01   เวลา : -
สถานที่ : ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประมวลภาพกิจกรรม
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
วันที่ : 2017-02-24   เวลา : -
สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE มรภ. ลป. เข้ารับมอบเกียรติบัตร ดีเด่น
วันที่ : 2017-02-27   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ : 2017-02-25   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
วัน RVP วันรักษาความปลอดภัยทางถนน
วันที่ : 2017-02-24   เวลา : -
สถานที่ : ณ บริษัทกลาง รักษาความปลอดภัยทางถนน
ประมวลภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งนายกอกงค์การบริหารนักศึกษา มรภ. ลป.
วันที่ : 2017-02-23   เวลา : -
สถานที่ : -
ประมวลภาพกิจกรรม
ทูบีนัมเบอร์วัน มรภ. ลำปาง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
วันที่ : 2017-02-09   เวลา : -
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ทะเลแก้วเกมส์
วันที่ : 2017-02-10   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา ทะเลแก้วเกมส์ มรภ ลป
วันที่ : 2017-02-06   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมกำหนดการ การแข่งกีฬา ทะเลแก้วเกมส์
วันที่ : 2017-02-05   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประมวลภาพกิจกรรม
ทัพนักกีฬา มรลป. เดินทางสู่การแข่งขัน "ทะเลแก้วเกมส์"
วันที่ : 2017-02-05   เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1-2560
วันที่ : 2017-02-03   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก"
วันที่ : 2017-02-03   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มณตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ : 2017-02-02   เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ กิจกรรม
วันที่ : 2017-02-01   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งานวิชาการ สอจร.ภาคเหนือ 2559
วันที่ : 2017-01-30   เวลา : 30-31 มกราคม 2560
สถานที่ : ณ ห้องเอรวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมปั่นจักยาน ปั่นตามรอยพ่อ พิชิตดอยพระบาท
วันที่ : 2017-01-28   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2017-01-27   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์"
วันที่ : 2017-01-25   เวลา : -
สถานที่ : ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จ. พิษณุโลก
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงกำหนดการกีฬาราชภัฏภาคเหนือ ทะเลแก้วเกมส์
วันที่ : 2017-01-23   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ "เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"
วันที่ : 2017-01-23   เวลา : 08.00 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอราฬโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา ระหว่างคณะนักศึกษา ภาคปกติ กาสะลองเกมส์
วันที่ : 2017-01-21   เวลา : 08.30 - 14.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป (สตมวาร 100วัน)
วันที่ : 2017-01-20   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
วันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาร"
วันที่ : 2017-01-18   เวลา : 08.09 น.
สถานที่ : ณ ลานหน้าอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ : 2017-01-17   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ ลำปางรวมใจปั่น ปันน้ำใจให้พี่น้องชาวใต้
วันที่ : 2017-01-16   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ ข่วงนคร ห้าแขกหอนาฬิกา
ประมวลภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ : 2017-01-11   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
รณรงค์ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่
วันที่ : 2017-01-12   เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ศึกษาดูงานหอพัก
วันที่ : 2017-01-05   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาเรียนดี
วันที่ : 2017-01-04   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2017-01-03   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่ 2560
วันที่ : 2016-12-30   เวลา : 12.00 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ราชภัฏ
วันที่ : 2016-12-30   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day 2016 #4
วันที่ : 2016-12-28   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 59
วันที่ : 2016-12-26   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ปั่นตามรอยพ่อ “LPRU Bike 3 rd Follow the King’s Trail”
วันที่ : 2016-12-24   เวลา : .
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวทรายมูล
วันที่ : 2016-12-21   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2016-12-21   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ : 2016-12-20   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ เยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ.
วันที่ : 2016-12-19   เวลา : -
สถานที่ : ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 3"
วันที่ : 2016-12-17   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2016-12-09   เวลา : 7-10 ธ.ค.59
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา
วันที่ : 2016-12-09   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ : 2016-12-09   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่รัชกาลที่ ๑๐
วันที่ : 2016-12-07   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
วันที่ : 2016-12-02   เวลา : เวลา 16.00 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ
วันที่ : 2016-12-02   เวลา : เวลา 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 2016-12-01   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่20
วันที่ : 2016-12-01   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปัญญาสมวาร และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ : 2016-12-01   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมการรับปริญญาบัตร
วันที่ : 2016-11-30   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจจ้างภ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปี2559
วันที่ : 2016-11-30   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมทีมแข่ง กีฬาราชภัฏภาคเหนือ "ทะเลแก้วเกมส์"
วันที่ : 2016-11-28   เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดเส้นทางเข้าวัดม่อนพญาแช่
วันที่ : 2016-11-28   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ เส้นทางเข้าวัดม่อนพระยาแช่
ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ขอรับต่อใบอนุญาตขับรถ
วันที่ : 2016-11-27   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : .
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ : 2016-11-23   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ : 2016-11-22   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึความร่วมมือ การจัดอบรมใบอนุญาตขับรถ
วันที่ : 2016-11-22   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-11-21   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมใบขับขี่ราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-11-19   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. จัดให้นักศึกษา ส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน 2/2559
วันที่ : 2016-11-19   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
รับมอบรางวัลดีเด่นอันดับ 2 เรื่องความปลอดภัยทางถนน
วันที่ : 2016-11-18   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินสินไหมทดแทนแก่ ผู้เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ : 2016-11-14   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ : 2016-11-14   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ : 2016-11-11   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์หนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง
วันที่ : 2016-11-09   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมใหญ่ นักศึกษาวิชาทหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกชั้นปี
วันที่ : 2016-11-09   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ โถงกลาง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม "ทะเลแก้วเกมส์"
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกศา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา
วันที่ : 2016-11-09   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาเข้ารับการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน
วันที่ : 2016-11-07   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 2016-11-03   เวลา : 10.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เฟรนคอร์นเนอร์ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลันราชภัฒลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันที่ : 2016-11-03   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day 2016 #3
วันที่ : 2016-11-02   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร ในโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ปี59
วันที่ : 2016-11-02   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 ปี
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ : 2016-10-30   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกอดรูปพ่อไว้แนบใจ หมื่นดวงใจถวายอาลัยฯ
วันที่ : 2016-10-30   เวลา : 17.30 น.
สถานที่ : ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีน้อมเกล้ารน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ(ศาลากลางจังหวัดลำปาง)
วันที่ : 2016-10-28   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
วันที่ : 2016-10-27   เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ซ้อมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
วันที่ : 2016-10-26   เวลา : 16.00 o.
สถานที่ : ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ห่วงใครให้ใส่หมวก
วันที่ : 2016-10-25   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพัฒนายกร่างประเด็น “การส่งเสริมถนนปลอดภัยจังหวัดลำปาง”
วันที่ : 2016-10-21   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ : 2016-10-19   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)
วันที่ : 2016-10-19   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา และทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (วาระพิเศษ)
วันที่ : 2016-10-17   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6/2559
วันที่ : 2016-10-14   เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ ร้านดอยฟรั่งคอฟฟี่แอนด์เลสเตอร์รอง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม การส่งเสริมถนนปลอดภัย
วันที่ : 2016-10-14   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม การรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5/2559
วันที่ : 2016-10-13   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ เวทีถนนปลอดภัย จังหวัดลำปาง
วันที่ : 2016-10-13   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชถัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การส่งเอกสารสัญญา หลักฐานประกอบ กยศ ภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ : 2016-10-11   เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์คอมพิมเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ ราชภัฏลำปางพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์
วันที่ : 2016-10-08   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ครอบครัวรินทร์แก้ว เข้ารับมอบเงินสินไหมทดแทน จากประกันภัย
วันที่ : 2016-10-07   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม การส่งเสริมถนนปลอดภัย
วันที่ : 2016-10-07   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
วันที่ : 2016-10-05   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชถัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการทำสัญญากู้ยืม
วันที่ : 2016-10-05   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรขน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันพิราลัย เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
วันที่ : 2016-10-05   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอนุสาวรีย์ มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันที่ : 2016-10-04   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันที่ : 2016-10-04   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 2016-09-30   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำเดือน กันยายน 2559
วันที่ : 2016-09-28   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา บริเวณโรงยิมเนเซียม และบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปา
ประมวลภาพกิจกรรม
การออกตรวจจัดระเบียบสังคมฯ Campus Safety Zone
วันที่ : 2016-09-26   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง)
วันที่ : 2016-09-24   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจรณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ครั่งที่ 1/2559
วันที่ : 2016-09-23   เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “ภูมิคุ้มกัน สำหรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ”
วันที่ : 2016-09-21   เวลา : 12.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
17 ก.ย. 59 การส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ : 2016-09-17   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ โถงกลางกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
วันที่ : 2016-09-15   เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ : 2016-09-15   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ซ้อมใหญ่พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ๒๕๕๙
วันที่ : 2016-09-13   เวลา : ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ : ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รับชันแห่งชาติ ๒๕๕๙
วันที่ : 2016-09-11   เวลา :
สถานที่ : ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ : 2016-09-09   เวลา : ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน
วันที่ : 2016-09-09   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมงานโครงการพิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา
วันที่ : 2016-09-07   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ : 2016-09-07   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรม " เปิดเยี่ยมหอพัก " Open House
วันที่ : 2016-09-07   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ หอพักราชาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาฯ
วันที่ : 2016-09-05   เวลา : ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง
วันที่ : 2016-09-04   เวลา : ๐๙.๐๐ น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่มีผลการเรียนดีและผลงานดีเด่น
วันที่ : 2016-09-01   เวลา : ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่๓
วันที่ : 2016-08-30   เวลา : ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
๒๙ ส.ค. ๕๙ กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่๓
วันที่ : 2016-08-29   เวลา : ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่๓
วันที่ : 2016-08-28   เวลา : ๐๘.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์และห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day
วันที่ : 2016-08-24   เวลา : ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
สถานที่ : ณ บริเวณอาคารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา บริเวณโรงยิมเนเซียม และบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปา
ประมวลภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-08-23   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การแถลงข่าว "คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร"
วันที่ : 2016-08-23   เวลา : ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาเรียนรู้ ความร่วมมมือภาคีเครือข่าย
วันที่ : 2016-08-22   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
เติมเต็มความรู้ ความเข้าใจฯ กยศ.
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 08.00-12.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตฯจ.เชียงราย
วันที่ : 2016-08-20   เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโป่งศรีนคร อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 2016-08-19   เวลา : ๑๐.๐๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
๑๘ สิงหาคม ๕๙ การประชุมพิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
วันที่ : 2016-08-18   เวลา : ๑๓.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ การประชุมประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ : 2016-08-17   เวลา : ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน
วันที่ : 2016-08-11   เวลา : ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่ : ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
16 สิงหาคม 2559 ร่วมโครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ : 2016-08-16   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ : 2016-08-12   เวลา : 16.45 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์แสดงปละจำหน่อยสิงค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 4
วันที่ : 2016-08-10   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3
วันที่ : 2016-08-10   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รุ่น2
วันที่ : 2016-08-04   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รุ่น1
วันที่ : 2016-08-02   เวลา : 07.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 รุ่นที่2
วันที่ : 2016-08-01   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 รุ่นที่1
วันที่ : 2016-07-29   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่ : 2016-07-28   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน "สานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่"
วันที่ : 2016-07-21   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพกิจกรรม
รางวัลสถานศึกษาต้นแบบเหรียญเงิน ปีที่1ฯ
วันที่ : 2016-07-14   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพี่เทคอาสาประจำปี 2559
วันที่ : 2016-07-14   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-07-08   เวลา : 11.00 น.
สถานที่ : ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนาม MOU โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
วันที่ : 2016-07-15   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนาม MOU โรงเรียนเถินวิทยา
วันที่ : 2016-07-13   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีงนาม MOU โรงเรียนวังเหนือวิทยา
วันที่ : 2016-07-11   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
สสอท.รุ่น 3 ศึกษาดูงาน ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-07-11   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีงนาม MOU โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ : 2016-07-08   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนลําปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 2016-07-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
วันที่ : 2016-07-05   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนาม MOU โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
วันที่ : 2016-07-05   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ "ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 2016-07-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารอัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พีธีลงนาม MOU โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
วันที่ : 2016-07-04   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.
วันที่ : 2016-07-01   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ : 2016-07-01   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.
วันที่ : 2016-07-03   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ : 2016-06-30   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดลำปาง
วันที่ : 2016-07-02   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม บริษัทมาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 2016-07-01   เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 (สำหรับรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
วันที่ : 2016-07-01   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 2016-07-01   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 2016-06-28   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยาคม อ.เมืองปาน
ประมวลภาพกิจกรรม
งานประเพณี สรงน้ำพระบรมธาตุ วัดม่อนพระยาแช่
วันที่ : 2016-06-27   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : วัดม่อนพระยาแช่ จังหวัด ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี2559
วันที่ : 2016-06-26   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานกิจกรรมรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ : 2016-06-21   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
จัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
วันที่ : 2016-06-18   เวลา : 09.00 - 12.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประเมินผลการดำเนินงาน ในการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2008 ในการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ
วันที่ : 2016-06-16   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างต้นแบบ App Android ร่วมกับระบบ PHP Web database"
วันที่ : 2016-06-15   เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
วันที่ : 2016-06-14   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประเมินเสริมพลัง พื้นที่จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2
วันที่ : 2016-06-13   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ : 2016-06-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษา ภาค กศ.บป
วันที่ : 2016-06-11   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3"
วันที่ : 2016-06-03   เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการนณรงค์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสะอาด
วันที่ : 2016-06-03   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2016-06-02   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ในเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน
วันที่ : 2016-05-31   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
วันที่ : 2016-05-30   เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : สวนพฤกษชาติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ครั้งที่ 6/2559
วันที่ : 2016-05-27   เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-05-26   เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-05-25   เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 2016-05-24   เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย