การจัดการความรู้ ( Knowledge Management )

กิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ ประเด็นเรื่องเล่า “ การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ” ปีการศึกษา 2559

          การเล่าเรื่อง รวมพลังรวมใจงานสำเร็จลุล่วง โดย คุณกรุณา แก้วด้วง 
          การเล่าเรื่อง เสน่ห์การสื่อสารทางโทรศัพท์ให้น่าประทับใจ โดย คุณกันทิมา จันทร์แสง 
          การเล่าเรื่อง ประทับใจเกี่ยวกับการทำงาน โดย คุณชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ 
          การเล่าเรื่อง ความประทับใจในการสื่อสาร โดย คุณโชติมนต์ สีตาบุตริ 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย คุณณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม 
          การเล่าเรื่อง พลังเครือข่าย แรงผลักดัน แห่งการสร้างสรรค์ กระบวนการทำงาน โดย คุณธิดารัตน์ ไชยยาสืบ 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานขอใบอนุญาติก่อสร้าง โดย คุณบัณฑิตย์ คำไทย 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณบัณฑิต โบสถ์ทอง 
          การเล่าเรื่อง ยากแต่ไม่ยุ่ง โดย คุณบุญรักษา ปัญญายืน 
          การเล่าเรื่อง เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ โดย คุณเปรมกมล สานำ 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณพงศ์พิสิฐ บุญยืน 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย คุณภคินี คิดอ่าน 
          การเล่าเรื่อง เทคนิคการใช้ภาษา และการเจรจาด้วยรอยยิ้ม โดย คุณสุพัทธ์ ขัดผาบ 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณอรรณพ ณะรศ 
          การเล่าเรื่อง การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณอลิศรา ศรีกระจ่าง 
          การเล่าเรื่อง การประสานงานนักศึกษาวิชาทหารโดย คุณเอกนรินทร์ เสาสีนาด