แจ้งจาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

"ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร"
LPRU RSC : Lampang Rajaphat University Road Safety Camp 4.0
ปีการศึกษา 2560 ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(กิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
 
*** หมายเหตุ ***
- นักศึกษาที่เข้าร่วม ให้แต่งกายชุดกิจกรรม
- กิจกรรมหลักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือนักศึกษารหัส 60 ทุกคน และนักศึกษาที่ประสงค์เก็บชั่วโมงกิจกรรม
 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เวลา 12.30 - 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง