แจ้ง จากงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
เรื่อง ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
และพิธีซ้อม ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การแต่งกาย 
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สวมชุดปกติขาวสวมปลอกแขน
ไว้ทุกข์ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง (๔๕ ปี) หรือชุดสุภาพ
๒. นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา (ชุดพิธี) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

*** หมายเหตุ ***
**นักศึกษาใหม่แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ผู้หญิงให้ใส่กระโปรงทรงสอบ ติดกระดุมปิดคอ)

**นักศึกษาปี ๒-๔ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย