แจ้งจาก งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความประสงค์จัดตั้งชมรม และต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
ส่งเอกสารได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอจัดตั้งชมรม
 
สำหรับนักศึกษา ที่มีความประสงค์ขอต่ออายุชมรม
- ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของชมรม
 
 
 
ส่งเอกสารได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560