แจ้งจากงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกาศ ขั้นตอนการขอรับค่าบำรุงการศึกษา ตารมโครงการนักกีฬาดีเด่น 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศขั้นตอนการขอรับค่าบำรุงการศึกษา 2560

ข้อมูลทุนนักกีฬา

ใบสมัครขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาโครงการนักกีฬาดีเด่น