ประกาศจาก งานแนะแนวและให้คำปรึกษา
เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น

ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด หรือที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (www.snk.lpru.ac.th)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

:ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2557

:ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

:ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

:ประกาศ แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาการเรียนดีเด่น 2-2560

:แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาการเรียนดีเด่น

:ประกาศ แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานดีเด่น 2-2560

:แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานดีเด่น

 

ให้นักศึกษายื่นคำขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาด้วยตนเองได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา โทร 054-237399 ต่อ 4102