ประกาศ จากงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) 
เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 
“เขลางค์นครเกมส์”

สามารถยื่นสมัครได้ที่ งานกิจกรรม และกีฬา กองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป