ประกาศ
ขอเชิญ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
เข้าร่วม กิจกรรม "พี่สอนน้อง"

ประกาศ
ขอเชิญ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
เข้าร่วม กิจกรรม "พี่สอนน้อง"


ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
เวลา 12.30 น.

ณ. หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
*** นักศึกษาที่มาเข้าร่วม ให้แต่งกายด้วยชุดกิจกรรม และให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย ***