ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น

ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ มรลป. เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาผลงานดีเด่น

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานดีเด่น

ประกาศ มรลป. เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดี

 

    นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (www.snk.lpru.ac.th)

 

    ให้นักศึกษายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานแนะแนวและให้คำปรึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรุณา แก้วด้วง (พี่ปอย)   096-935-9892

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ มรลป. เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาผลงานดีเด่น

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลงานดีเด่น

ประกาศ มรลป. เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น

แบบขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาผลการเรียนดี