กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรประจำกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
E-mail : pariyet_b@hotmail.com
Tel : 089-688-7722


นายบรรจง สมศรี

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : banchong_2503@hotmail.com
Tel : 089-5532023


งานบริหารทั่วไป

นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
E-mail : thidarut.c​h@hotmail.​com
Tel : 089-9974495


นางกันทิมา จันทร์แสง

นักวิชาการศึกษา
E-mail : ooy_ku@hotmail.com
Tel : -


นางสาวภคินี คิดอ่าน

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
E-mail : pakinee.kidarn@gmail.com
Tel : 089-8506150


นายพงศ์พิสิฐ บุญยืน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pongpizit.lpru@gmail.com
Tel : 091-8523880


งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา

นางบุญรักษา ปัญญายืน

นักวิชาการศึกษา
E-mail : b_raksha@hotmail.com
Tel : 081-2877463


นายบัณฑิต โบสถ์ทอง

นักวิชาการศึกษา
E-mail : bbostong@hotmail.com
Tel : 081-8824346


นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ

นักวิชาการศึกษา
E-mail : -
Tel : -


นายสุรศักดิ์ ประกัน

นักวิชาการศึกษา
E-mail : Jason.Surasak@gmail.com
Tel : 080-7903008


นายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ

นักวิชาการศึกษา
E-mail:dj.newnarasamon@gmail.com
Tel:084-8095306


งานบริการและสวัสดิการ

นางสาวเปรมกมล สานำ

นักวิชาการศึกษา
E-mail : gasia_s@hotmail.com
Tel : 082-6943022


นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
E-mail : alis_mickey@hotmail.com
Tel : 085-3316269


นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร

เจ้าหน้าที่พยาบาล
E-mail : -
Tel : -
-งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายณัฐวุฒิ นันต๊ะแขม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jaxxza_pro@hotmail.com
Tel : 086-8952297


ว่าที่ ร.ต.เอกนรินทร์ เสาสีนาด

นักวิชาการศึกษา
E-mail : aeknarin.51@gmail.com
Tel : 082-1803861


นางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : pat_suphat@hotmail.com
Tel : 086-6720493


งานอาคารสถานที่

นายเอกชัย หาญปันบุตร

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
E-mail : -
Tel : -


นางสาวอรพิน แก้วใจบุญ

แม่บ้านอาคารกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : -
Tel : -


นางเสงี่ยม วงศ์มูล

แม่บ้านหอพักอินทนิล
E-mail : -
Tel : -


นางพรรณี ศรีตาบุตร

แม่บ้านหอพักราชาวดี
E-mail : -
Tel : -


นางดวงดาว วงศ์สาย

แม่บ้านหอพักทานตะวัน
E-mail : -
Tel : -


นางนงคราญ แสงจันทร์

แม่บ้านอาคารกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : -
Tel : -