ระเบียบ/ข้อบังคับนักศึกษา

ระเบียบ ISO9001:2008

ระเบียบและข้อบังคับนักศึกษา

 ประกาศ แผนกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
 ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561 
 ประกาศ เรื่องการแก้ไขชั่วโมงกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 การยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นด้านต่างๆ 
 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2557 
 ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา 
 การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2557 
 แนวปฏิบัติการขับขี่รถภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2557 
 ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม 
 ประกาศระเบียบการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม 
 ประกาศระเบียบการใช้โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ประกาศระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ประกาศระเบียบการใช้สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 ประกาศการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง