กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ปรัชญา

เน้นคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาบัณฑิตสู่สังคม

วิสัยทัศน์

พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรม ตรงกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ

๑. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และอยู่ได้อย่างมีความสุข
๓. มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้สอดล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด