119 หมู่ 9 ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง  จังหวัด ลำปาง  52100 โทร.054-241020
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติสมาคม

       สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทำการจดทะเบียนสมาคมเมื่อปี 2528 เดิมชื่อสมาคมศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏลำปาง และภายหลังได้ทำการจดแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
1. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของศิษย์เก่าวิทยาลัยครูลำปาง ศิษย์สถาบันราชภัฏลำปาง และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจการด้านการศึกษาและสาธารณะประโยชน์  
5.ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

กลับหน้าหลัก
สาระน่ารู้
กองพัฒนานักศึกษา
Iink
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดาวน์โหลดใบสมัครทุน